Telefon/fax: 0857421649
Adres e-mail: bialystok.zakowicz@komornik.pl

Rachunek bankowy:  Bank Pekao SA O/Białystok 84 1240 5211 1111 0010 2541 5473

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19

Sekretariat kancelarii będzie zamknięty.

w sprawie prowadzonych spraw należy kontaktować się z kancelarią  drogą telefoniczną, emailową a przede wszystkim za pośrednictwem korespondencji listownej  a wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy
Korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wyjściu z budynku na parking, oznaczonej: LOKAL 3